Montessori výchova

Montessori výchova

maria-montessori

Táto dáma pôvodom z Talianska vniesla do pedagogiky rôzne zmeny, ktoré dali základ pre vznik nového vzdelávacieho systému. Metóda Montessori vznikla na základe pozorovania fyziologického vývoja ľudského mozgu v rannom veku. Východiskom je ponúknuť deťom intelektuálne podnety v správnom čase (v konkrétnej senzitívnej fáze vývoja) a správnou formou. Montessori sama dokázala, že dieťa je bytosťou veľmi aktívnou, už v prvých mesiacoch svojho života. Zdôrazňovala dôležitosť ranného obdobia pre jeho budúci vývin. Podľa montessoriánskej školy je vhodné s deťmi začať pracovať už vo veku 1,5 až 2,5 roka, kedy nastáva optimálne obdobie na rozvoj elementárneho tvorivého a intelektového potenciálu dieťaťa pomocou Montessori pomôcok.

V Montessori škôlkach teda deti majú slobodu výberu činností, môžu kresliť alebo robiť čokoľvek iné, čo im trieda ponúka a zároveň môžu pri tom zotrvať tak dlho, ako potrebujú. Pedagóg je skôr zameraný na pozorovanie detí, citlivo vníma ich individuálne vlastnosti, schopnosti a nedostatky a len v prípade potreby zasahuje do činnosti detí. S dieťaťom si učiteľ vytvára rovnocenný vzťah, neposudzuje a nekritizuje jeho výsledky. Nie je pravda, že sa do takejto škôlky chodia deti iba hrať a nič sa nenaučia. Práve naopak, všetko v Montessori škôlke je koncipované tak, by dieťa viedlo k rozvíjaniu rôznych schopností, učí sa poriadku, ohľaduplnosti, môže si osvojiť základy čítania, písania, spoznávať rastliny a zvieratá a celkovo okolitý svet – všetko podľa jeho individuálneho záujmu a schopností. V tzv. senzitívnom období dieťa pociťuje intenzívny záujem o určitú činnosť, o to, čo potrebuje na to, aby dosiahlo istý vývinový stupeň. Pokiaľ dieťa nemôže konať v súlade so svojím senzitívnym obdobím, príležitosť k prirodzenému vývoju je navždy stratená a neskôr bude musieť vyvinúť námahu na to, aby sa znova učilo a navyše v čase, keď ho to už nebude tak zaujímať a keď to budú chcieť iní.

Maria Montessori sa snažila poukázať na to, že v deťoch by sme mali vždy vidieť predovšetkým veľký tvorivý potenciál a usilovať sa o rozvoj všetkého dobrého v nich. Nesústrediť sa len na chyby detí a ich nedostatky, ktoré sú často výsledkom neochoty alebo neschopnosti dospelých porozumieť deťom. Montessori verila, že ak dáme deťom priestor na rozvoj ich individuálnych schopností bez zbytočného trestania, kritiky, ale s používaním láskyplného prístupu, podnetného prostredia, pomôžeme im k tomu, aby z nich vyrástli „kvalitné“ osobnosti.

Montessori výchova nie je módny výstrelok doby, ale spôsob života! Je to spôsob, kedy sa k dieťaťu správame ako k rovnocennému partnerovi, ktorý nás má čo naučiť, a nie ako k nástroju, ktorý musí plniť naše želania. Spôsob, kedy môžeme dieťaťu poskytnúť možnosť odhaliť pravú podstatu a zmysel vecí. V našom detskom centre sa snažíme tieto princípy zachovávať a rešpektovať! V Trpaslíku dávame dieťaťu priestor na samostatné objavovanie zázrakov života, jeho zákonitostí a tajomstiev.

Zistenia Marie Montessori majú takú silu a účinnosť, že dokážu meniť svet. Milí rodičia, nechajte do svojich sŕdc preniknúť jej lásku a múdrosť a zistíte, že svet okolo vás je zrazu krajší.

Dieťa, ktoré sa cíti dobre, nemá dôvod správať sa zle.

Maria Montessori

 

 VŽDY S ÚSMEVOM NA TVÁRI

jt fb foot